Samfälligheten

                  HJULBÄCKS SKOGSÄGARES SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Styrelse: Ordförande: Klas Sarén  Hjulbäck  076/3925020 mail: klas.saren@gmail.com

Vice ordförande: Kerstin Dohren Hjulbäck

Kassör: Kerstin Furöstam Hjulbäck 070-315 13 86 mail: kerstin.forostam@gmail.com

Ledamöter:
Ingegerd Sörbu Hjulbäck

Maria Högvall Siljansnäs

Suppleanter:
Jan Plars  Hjulbäck

Anna-Lena Lindhe Hjulbäck

Birgitta Claesson Hjulbäck

 

Föreningen kan sägas vara en kvarleva sen gamla tiders jordbrukssamhälle i Dalarna.

Jordbruken i Dalarna och särskilt i Siljanstrakten har alltid varit små och haft splittrade

marker. En förutsättning för att driva jordbruken var att byborna hjälptes åt och samverkade

på olika sätt. Vid storskiftet i början av 1800-talet avsattes därför vissa marker för

gemensamma behov som vägar, mark för byhärbärgen, svinvallar, vissa betesmarker,

båtplatser, större diken etc. Delaktig i dessa samfälligheter bestämdes utifrån delägarnas

skogsinnehav. För förvaltning av samfälligheterna hölls sk. bystämmor där styrelse valdes

och dom gemensamma angelägenheterna avhandlades.

14 januari 1947 fastställdes nya stadgar för  enligt lagen från 1921 om bysamfälligheter.

Vid extra årsmöte i Hjulbäck bystuga 24 juni 2012 beslöts att godkänna förslag till nya

stadgar för Hjulbäcks Skogsägares Samfällighetsförening vilka senare godkändes av

Lantmäteriet.  En anledning till att dom nya stadgarna var att styrelsen tyckte att den gamla

ändamålsparagrafen  ”…..skall användas för delägarnas gemensamma behov, till

skogskulturer och dikningar å de samfällda ägorna, till fäbodelagets gemensamma

byggnader och vägar…..” inte längre var relevant.

I de nya stadgarna preciseras vad föreningen skall göra: (Kortfattat).

Att hela strandområdet inklusive Stora bryggan sköts, att alla anläggningar inom

strandområdet har avtal och tillstånd, att strandlinjen hålls i ursprungligt skick.

Att vägmark ställs till väghållares förfogande

Att skogs och ängsmark sköts enligt Skogsstyrelsens anvisningar.

Föreningen har idag 54 delägande fastigheter.

Årsmötesprotokoll 2024 (PDF)
Årsmötesprotokoll 2023 (PDF)
Årsmötesprotokoll 2022 (PDF)
Årsmötesprotokoll 2020 (PDF)
Årsmötes protokoll 2019 (PDF)

Årsmötes protokoll 2018 (PDF)

Årsmötes protokoll 2017 (PDF)
Årsmötes protokoll 2016 (PDF)

Inkomst och utgiftsstat 2015 (PDF)
Årsmötes protokoll 2015 (PDF)
Verksamhetsberättelse-SSF-2014 (PDF)
Årsmötes protokoll 2014 (PDF)
Årsmötes protokoll 2013 (PDF)

Karta Hjulbäck del 1 (PDF)
Karta Hjulbäck del 2 (PDF)
Karta Hjulbäck del 3 (PDF)