Gårdar i Hjulbäck

Gårdar i Hjulbäck under 40 år  bigpic21

Syftet med aktiviteten är att dokumentera, bevara och vidareutveckla insamlat material kring de 44 gårdar i Hjulbäck som utgjort huvudbebyggelsen under lång tid. Aktiviteten syftar till att ge nuvarande och kommande boende i Hjulbäck möjlighet att få grundmaterial om dem som bebott gårdarna mellan 1857 och 1896. Många av dessa personer föddes redan på 1700-talet. Materialet kan bidra till förståelsen för det tidigare livet i byn och bidra till fortsatt intresse för byn bland boende och besökare.

Rune Qvicker sammanställde material för de 44 gårdarna i Hjulbäck. Materialet består av handskrivna noteringar och delar av det har sammanställts ytterligare på formulär, ett för varje gård. Dessutom samlade Rune en del gamla foton och tidningsurklipp som berör de olika gårdarna. Även när det gäller perioden efter 1896 finns en stor del av de boende på gårdarna kartlagda, genom Rune Qvicker. Rune Qvicker levde och bodde i Hjulbäck (1926-2006).  Syftet med aktiviteten är att långsiktigt bevara materialet genom att digitalisera det och föra in allt på formulär av det slag som bifogas. Dessutom är planen att foton och urklipp scannas in och bevaras. Detta kan sedan användas tex för att

  • Trycka en enkel “bok” för varje gård, som ger historien om gårdens tidigare boende. Dessutom bör boken ge de nuvarande boende möjlighet att fortsätta noteringarna. Sådana böcker kan utgöra värdefullt material för de som nu bebor gårdarna, ofta släkt till dem som tidigare bott där.
  • Använda materialet för andra framtida publikationer om Hjulbäck och dess historia.
  • Utnyttja materialet i framtida forskning. Det omfattande material som kommer att finnas om Hjulbäck i digital form,  kommer troligen att vara av intresse för historiker på universitet och högskolor. Det kan sammanställas med övrigt material som finns om Siljansbygdens historia.